Gramatyka angielska

Zaimki względne

A. Formy zaimków i przymiotników względnych.

Formy te są na ogół identyczne z formami zaimków pytających:

Forma Podmiotu

Forma Dopełnienia

Forma Dopełniacza

Who

Which

That

What

Whom, Who

Which

That

What

Whose

--------

--------

--------B. Zakres zastosowania.

Zaimka who używamy w odniesieniu do osób, which w stosunku do rzeczy. Formą dopełnieniową wyrazu who jest whom.

Zaimek that odnosi się zarówno do osób, jak i rzeczy. Jednakże:

1. nie występuje w zdaniach względnych opisujących,

2. rzadko występuje w odniesieniu do podmiotu osobowego zdania względnego, z wyjątkiem pozycji po everyone, everybody, no one, nobody.

Na ogół stosujemy that po wyrazach everything, something, anything, all.

C. Przyimek i zaimki względne.

Przyimki stawiamy przed wyrazami whom i which.

Natomiast przed who i that jest to niemożliwe: przyimek przenosimy wówczas na koniec zdania względnego:

I saw a man to whom I had listened two years ago.

I saw a man that I had listened to two years ago.

The concert to which I listened ...

The concert that I listened to ...

D. Typy zdań względnych.

Zdania względne dzielimy na opisujące (descriptive relative clauses) i definiujące (defining). Zdania definiujące służą odróżnieniu osoby lub rzeczy od innych. Zdania opisujące dotyczą osób lub rzeczy już określonych i zindywidualizowanych, przy czym zawierają jedynie dodatkowe informacje o nich.

W zdaniach opisujących nigdy nie występuje zaimek that. Ponadto zdania te są oddzielane od zdania głównego przecinkiem, w przeciwieństwie do zdań definiujących.

Spis zagadnień

previous page start next page