Gramatyka angielska

Future Simple

Tworzenie:

Czas Future Simple tworzy się używając w tym celu czasownika posiłkowego 'will' a po nim czasownika w formie bezokolicznika. Należy zwrócić uwagę na fakt, że operator 'will' pozostaje w tej samej formie niezależnie od tego której osoby dotyczy. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:

Osoba

Operator 'will'

Czasownik w formie bezokolicznika

Pozostała część zdania

I

will

drive

a car.Osoba

Operator 'will'

Czasownik w formie bezokolicznika

Pozostała część zdania

You

will

come

with me.


Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w wypadku osoby pierwszej zarówno liczby pojedynczej jak i mnogiej w miejscu operatora 'will' można zastosować operator 'shall'. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:Osoba

Operator 'shall'

Czasownik w formie bezokolicznika

Pozostała część zdania

I

shall

drive

today.Osoba

Operator 'shall'

Czasownik w formie bezokolicznika

Pozostała część zdania

We

shall

come

with me.


Formę pytającą czasu Future Simple tworzymy przesuwając czasownik posiłkowy przed podmiot w danym zdaniu. Tak jak ma to miejsce na przedstawionych poniżej przykładach:


We shall come with you. - Shall we come with you?

You will drive today. - Will you drive today?


Formę przeczącą czasu Future Simple tworzymy dodając do czasownika posiłkowego przeczenie 'not', tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:


We shall come with you. - We shall not come with you.


You will drive today. - You will not drive today.Użycie:


1. Form czasu future simple używamy, opisując stany lub czynności przyszłe, które są niezależne od ludzkiej woli, lecz wynikają z okoliczności zewnętrznych.

The government will raise taxes next year. Rząd podniesie podatki w przyszłym roku.

It will rain tomorrow. Jutro będzie padać.

2. Używamy tego czasu, kiedy wyrażamy opinię lub przypuszczenie dotyczące przyszłości. Często używamy w takim przypadku poprzedzających zdań z czasownikami typu assume, suppose, hope, expect, think bądź przysłówków typu probably, perhaps, possibly.

I suppose he will sell his car.

They’ll probably stay at the hotel.

3. Formy tego czasu w 1. osobie używamy dla wyrażenia postanowienia, gotowości lub obietnicy.

I will read this book. Przeczytam tę książkę.

I’ll help you. Pomogę ci.

We’ll do our best. Zrobimy, co w naszej mocy.

4. Formy przeczącej używamy w celu wyrażenia odmowy wykonania jakiejś czynności, np.:

I won’t sell my house. Nie sprzedam mojego domu.

Tom won’t go to the party. Tom nie pójdzie na to przyjęcie.

Przeczenia używamy również w stosunku do przedmiotów martwych:

This computer won’t start anymore. Tego komputera już się nie da uruchomić.

5. Możemy za pomocą tego czasu wyrazić czynności wykonywane z nawyku, wynikające z charakteru, uporu:

Tom will wear those dirty trousers.

He will smoke those stinky cigarrettes.

6. Możemy za pomocą tego czasu wyrazić prośbę lub polecenie:

Will you close the window, please ?

Close the window, will you ?

7. Szczególnego znaczenia nabiera użycie formy shall w pierwszej osobie w zdaniu pytającym – nie jest wtedy pytaniem o przyszłość, lecz życzeniem lub propozycją:

Shall I drive ?

Where shall we go today ?

Shall we have some chips ?

8. Aby zapytać o przyszłość, używamy formy will:

Will I be rich ?

Will we manage to do this ?

9. Za pomocą formy shall w 2. i 3. osobie wyrażamy postanowienie mówiącego w stosunku do innej osoby:

You shall do this.

You shall be rewarded.

Spis zagadnień

previous page start next page