Gramatyka angielska

Conditional Simple

Tworzenie i użycie:

Formy tego czasu tworzy się podobnie do form czasu future simple, jednakże zamiast operatora will używa się formy would.

Używamy tej formy w następujących przypadkach:

1. W celu wyrażenia prośby, nadając jej grzeczniejszy charakter, niż w przypadku zastosowania formy Future Simple:

Would you close the door, please ? Czy mógłbyś zamknąć drzwi ?

Would you write this letter for me ? Czy napisałbyś dla mnie ten list ?

2. Aby wyrazić polecenie lub zakaz – wtedy z formą would używamy bezokolicznika czasownika mind oraz formy –ing:

Would you mind closing the window ? Bądź łaskaw zamknąć okno.

Would you mind not shouting here ? Bądź łaskaw nie krzyczeć tutaj.

3. Zaprzeczając formę would wyrażamy odmowę lub niechęć wykonania danej czynności w przeszłości:

Tom wouldn’t stop from making irritating remarks.

Tom nie chciał przestać robić irytujących uwag.

4. Za pomocą formy would opisujemy czynność w przeszłości, która stale się powtarzała, gdyż należała do czyichś zwyczajów lub obowiązków:

Tom lived on the farm when he was young. Every day he would get up early to feed the animals.

Tom mieszkał w młodości na farmie. Codziennie rano wstawał, aby nakarmić zwierzęta.

5. Czasu conditional simple używamy również w następstwie czasów oraz okresach warunkowych, opisanych w dalszych rozdziałach.

Spis zagadnień

previous page start next page