Gramatyka angielska

Present Simple

Tworzenie

W wypadku czasu Present Simple jego forma jest taka sama, jak w wypadku podstawowej formy czasownika. Wyjątek stanowi jednak osoba trzecia w liczbie pojedynczej, gdyż w tym wypadku występuje końcówka '-s' lub '-es-'.

Jak już zostało wspomniane, trzecia osoba liczby mnogiej stanowi wyjątek i tworząc w tym wypadku czas Present Simple musimy do formy podstawowej dodać końcówkę '-s' lub '-es'.


Podobnie jak w przypadku liczby mnogiej rzeczownika, tak również w tym wypadku, należy zwrócić uwagę na różnicę, która pojawia się między wymową, a pisownią. Różnica ta dotyczy przede wszystkim końcówki ‘s’, której wymowa została opisana poniżej.


W wypadku, gdy w danym czasowniku spółgłoska ‘s’ poprzedzona jest przez spółgłoskę bezdźwięczną, taką jak: [p], [f], [t], czy [k], powinna być ona wymawiana jako [s]. Tak jak ma to miejsce w przypadku przedstawionych wyrazów: aborts, asks, drops, stuffs.


Natomiast, gdy końcówka ‘s’ jest poprzedzona przez samogłoskę, lub spółgłoskę dźwięczną, taką jak: [b], [v], [d], [g], [l], [m], [n], to powinna być ona wymawiana jako [z]. Tak jak ma to miejsce, w przypadku czasowników takich jak: climbs, abandons, gravels, grills.


Kiedy końcówka ‘s’ w danym czasowniku, poprzedzona jest tzw. spółgłoską syczącą, taką jak: [z], [s], [sz], [ż], [cz], [dż] to powinna być wymawiana jako [iz]. Tak jak w przypadku przedstawionych czasowników: aproaches, marches, preaches, scorches.


Stosowanie końcówki '-s' stanowi swego rodzaju generalną zasadę, z której korzystamy w wypadku większości czasowników. Tak jak ma to miejsce w podanych poniżej przykładach:


leave - leaves


play - plays


cut - cuts


act - acts


Natomiast końcówkę '-es' stosujemy w wypadku kiedy forma podstawowa czasownika zakończona jest końcówką: -s, -ss, -sh, -ch, -x, -z, -o. Tak jak w przedstawionych poniżej przykładach:


go - goes


fix - fixes


watch - watches


move - moves


Kolejny wyjątek stanowią czasowniki zakończone na „-y” sytuacji gdy „-y” poprzedzone jest spółgłoską. W tym wypadku wspomnianą wcześniej końcówkę "-y" zastępujemy „i” a następnie dodajemy końcówkę „-es”. Tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:


fly - flies


marry - marries


study - studies


Należy pamiętać, że czasowniki zakończone na 'y', w momencie kiedy to 'y' nie jest poprzedzone spółgłoską, przybierają końcówkę '-s'.


Kolejnym wyjątkiem jest czasownik 'have', który to w wypadku trzeciej osoby liczby pojedynczej przyjmuje formę 'has'.


W języku angielskim w czasie Present Simple formę pytającą tworzymy poprzez zastosowanie czasownika posiłkowego"do". Musimy pamiętać o tym, że w trzeciej osobie liczby pojedynczej zgodnie z opisaną wcześniej zasadą czasownik posiłkowy "do" otrzyma końcówkę '-es'. Tak jak zostało to przedstawione w poniższych przykładach:


Do you eat meat ?


Does she eat meat ?


Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że tak jak na powyższym przykładzie, końcówkę '-es' dodajemy jedynie do czasownika posiłkowego, który nazywamy operatorem.


Natomiast formę przeczącą tworzymy poprzez zastosowanie operatora "do", a następnie dodanie do niego "not", tak jak jest to przedstawione na poniższych przykładach:


I do not eat meat.


She does not eat meat.


Zauważmy jednak, że na ogół tworząc przeczenie w Present Simple łączymy czasownik posiłkowy z przeczeniem not w tzw. formę ściągniętą: don't oraz dosen't.


I don't eat meat.


She dosen't eat meat.


Użycie:


Mówiąc o czasie Present Simple należy wspomnieć o tym, że głównie stosuje się go w sytuacji,w której chcemy wyrazić pewien określony, nie zmieniający się trwały stan rzeczy. Należy pamiętać również o tym, że Present Simple nie ogranicza się jedynie do stanów, które trwają nieprzerwanie, ale zostanie zastosowany również w przypadku tych, które się powtarzają. Tak jak zostało to przedstawione na poniższych przykładach:


The Smiths live in Berlin. - Państwo Smith mieszkają w Berlinie.


Joan works at Kompas company. - Joanna pracuje w firmie Kompas.


I love fantasy books. - Uwielbiam książki fantasy.


He speaks english. - On mówi po angielsku.


The store opens at 9 o'clock. – Sklep otwiera się o 9.W momencie kiedy stosujemy czas Present Simple mówiąc o sytuacjach, które się powtarzają możemy użyć określeń takich jak: usually, always, often, sometimes, on Saturdays, at weekends, rarely, on occasion, never, seldom. Tak jak jest to zaprezentowane w poniższych przykładach:


I often play on guitar. - Często gram na gitarze.


I drive my car everyday - Codziennie jeżdżę moim samochodem.


I often read horror stories. - Często czytam horrory.W języku angielskim czasu Present Simple używamy również w sytuacji, w której stwierdzamy pewne prawdy uniwersalne czyli gdy mówimy o rzeczach, które zostały przyjęte jako powszechnie znane fakty co do których na ogół nikt nie ma wątpliwości. Tak jak ma to miejsce w przypadku poniższych przykładów:


There is a lot of snow on the North Pole. - Na biegunie północnym jest dużo śniegu.


Poland borders with Germany. – Polska graniczy z Niemcami.


Earth has its own natural satellite - Ziemia ma swojego naturalnego satelitę.


The Odra river flows through Szczecin. - Odra przepływa przez Szczecin.


Water doesn't boil at 20° C. - Woda nie gotuje się w temperaturze 20° C.


Zdarza się również, że użyjemy czasu Present Simple mówiąc o przyszłości. Stanie się tak wówczas, gdy będziemy mówić o rzeczy przyszłej na której spełnienie nie mamy żadnego wpływu. Tak jak zostało to przedstawione w poniższych przykładach.


Oktoberfest starts next week. - Oktoberfest rozpoczyna się w przyszłym tygodniu.


The bus leaves at 12:45. - Autobus odjeżdża o 12:45.


Małysz jumps tommorow. - Małysz skacze jutro.


The plane leaves at 4 p.m. - Samolot odlatuje o 16:00.


W sytuacjach, w których mówimy o czyichś nawykach czy też rutynowych czynnościach. Tak jak zostało to przedstawione na poniższych przykładach:


I usually get up at 7 o'clock. - Zazwyczaj wstaję o 7:00.


She doesn't often go to the cinema. - Ona nie chodzi często do kina.


When do they usually have lunch? - Kiedy zazwyczaj jadasz lunch?Present Simple zastosujemy też w momencie, w którym mówimy o uczuciach. Tak jak zostało to przedstawione na poniższych przykładach:


I love walking around late at night during the summer. - Uwielbiam spacerować późną nocą latem.


She hates flying! - Ona nie znosi latania.


What do you like? - Co lubisz?


I don't want to live in Texas. - Nie chcę mieszkać w Teksasie.


Również w sytuacji, w której mówimy o wyrażanych opiniach powinniśmy zastosować czas Present Simple. Tak jak zostało to przedstawione na poniższych przykładach:


He doesn't agree with you. - On się z Tobą nie zgadza.


I think he is a wonderful student. - Myślę, że on jest świetnym uczniem.


What do you consider your best accomplishment? - Co uważasz za swoje największe osiągnięcie?


Czasu Present Perfect użyjemy również mówiąc o czynnościach, które wykonywane są w chwili, w której o nich mówimy, w sytuacji, w której komentujemy takie czynności. Tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:


Michael throws the ball.


He takes a book from the shelf.


I accept the bill.

Spis zagadnień

previous page start next page