Gramatyka angielska

Części mowy

Posługując się mową i pismem, wykorzystujemy słowa. Można zatem powiedzieć, że słowa są swoistego rodzaju narzędziami, za pomocą których, jesteśmy w stanie formułować i uzewnętrzniać nasze myśli. Zasób słów języka angielskiego jest bardzo bogaty, a wszystkie słowa, które znajdują się w tym zasobie mogą zostać podzielone na: content words oraz structure words.

Content words są wyrazami, które posiadają określone znaczenie, stanowią one największą grupę słów w języku angielskim. Spotykamy się z nimi między innymi w słownikach gdzie opisują: rzeczy, cechy, czynności czy wydarzenia. Tak jak na przykład wyrazy: heart – serce, dog – pies, cat – kot. Częstotliwość ich występowania jest bardzo zróżnicowana. Są wśród nich wyrazy tak popularne jak: hand – ręka czy smile – uśmiech, ale i tak rzadkie jak prink – stroić czy sunbow – tęcza na wodzie. Ważny jest również fakt, że content words w większości wypadków są słowami odmiennymi.

Structure words – są wyrazami, które na ogół nie posiadają własnego znaczenia, a ich rola ogranicza się do ukazywania relacji pomiędzy content words. Ta grupa słów jest bardzo ograniczona, nie stanowią więc, tak obszernego zbioru wyrazów, jak opisywane wcześniej content words. Ich częstotliwość jest jednak bardzo wysoka, świadczy o tym chociażby fakt, że dziesięć najczęściej występujących wyrazów w języku angielskim, stanowią właśnie structure words. Są to na przykład takie wyrazy jak: of, czy the. Należy wiedzieć, że są one nieodmienne.

Ponad zasadniczym podziałem przedstawionym powyżej, w języku angielskim, możemy wyróżnić również następujące części mowy:

Spis zagadnień

previous page start next page