Gramatyka angielska

Tabela czasowników nieregularnych.

bezokolicznik

(infinitive)

czas przeszły

(past simple)

imiesłów bierny

(past participle)

abide

abode

abode

arise

arose

arisen

awake

awoke

awoken, awoke

be

was, were

been

bear1

bore

borne, born

beat

beat

beaten

become

became

become

befall

befell

befallen

beget

begot

begotten

begin

began

begun

behold

beheld

beheld

bend

bent

bent

bereave

bereft, bereaved

bereft, bereaved

beseech

besought

besought

beset

beset

beset

bet

bet, betted

bet, betted

betake

betook

betaken

bethink

bethought

bethought

bid2

bid, bade

bid, bidden

bind

bound

bound

bite

bit

bitten

bleed

bled

bled

blend

blent

blent

bless

blest, blessed

blest, blessed

blow

blew

blown

break

broke

broken

breed

bred

bred

bring

brought

brought

broadcast

broadcast

broadcast

build

built

built

burn

burnt, burned

burnt, burned

burst

burst

burst

buy

bought

bought

cast

cast

cast

catch

caught

caught

chide

chid, chided

chidden, chid, chided

choose

chose

chosen

cleave

clove, cleft

cloven, cleft

cling

clung

clung

clothe

clad, clothed

clad, clothed

come

came

come

cost

cost

cost

creep

crept

crept

crow

crew, crowed

crowed

cut

cut

cut

dare

dared, durst

dared, durst

day-dream

day-dreamed, day-dreamt

day-dreamed, day-dreamt

daydream

daydreamed, daydreamt

daydreamed, daydreamt

deal

dealt

dealt

dig

dug

dug

disprove

disproved

disproved, disproven

dive

dove

dived

do

did

done

draw

drew

drawn

dream

dreamt, dreamed

dreamt, dreamed

drink

drank

drunk

drive

drove

driven

dwell

dwelt, dwelled

dwelt, dwelled

eat

ate

eaten

fall

fell

fallen

feed

fed

fed

feel

felt

felt

fight

fought

fought

find

found

found

flee

fled

fled

fling

flung

flung

fly

flew

flown

forbear

forbore

forborne

forbid

forbade

forbidden

forecast

forecast

forecast

foreknow

foreknew

foreknown

foresee

foresaw

foreseen

foretell

foretold

foretold

forget

forgot

forgotten

forgive

forgave

forgiven

forsake

forsook

forsaken

forswear

forswore

forsworn

freeze

froze

frozen

gainsay

gainsaid

gaindaid

get3

got

got, gotten

gild

gilt, gilded

gilded, gilt

gird

girt, girded

girt, girded

give

gave

given

go

went

gone

grave

graved

graved

grind

ground

ground

grow

grew

grown

hamstring

hamstringed

hamstrung

hang4

hung, hanged

hung, hanged

have

had

had

hear

heard

heard

heave

heaved, hove

heaved, hove

hew

hewed

hewed, hewn

hide

hid

hidden, hid

hit

hit

hit

hold

held

held

hurt

hurt

hurt

inlay

inlaid

inlaid

keep

kept

kept

kneel

knelt

knelt

knit

knitted, knit

knitted, knit

know

knew

known

lade

laded

laded, laden

lay

laid

laid

lead

led

led

lean

leant, leaned

leant, leaned

leap

leapt, leaped

leapt, leaped

learn

learnt, learned

learnt, learned

leave

left

left

lend

lent

lent

let

let

let

lie

lay

lain

light

lighted, lit

lighted, lit

lose

lost

lost

make

made

made

mean

meant

meant

meet

met

met

melt

melted

melted, molten

miscast

miscast

miscast

misdeal

misdealt

misdealt

misgive

misgave

misgiven

mislay

mislaid

mislaid

mislead

misled

misled

misspell

misspelt

misspelt

misspend

misspent

misspent

mistake

mistook

mistaken

misunderstand

misunderstood

misunderstood

mow

mowed

mown, mowed

outbid

outbid

outbid

outdo

outdid

outdone

outgo

outwent

outgone

outgrow

outgrew

outgrown

outride

outrode

outridden

outrun

outran

outrun

outshine

outshone

outshone

overbear

overbore

overborne

overbid

overbid

overbid

overcast

overcast

overcast

overcome

overcame

overcome

overdo

overdid

overdone

overfeed

overfed

overfed

overdrive

overdrove

overdriven

overhang

overhung

overhung

overhear

overheard

overheard

overlay

overlaid

overlaid

overleap

overleapt

overleapt

overlie

overlay

overlain

override

overrode

overridden

overrun

overran

overrun

oversee

oversaw

overseen

overshoot

overshot

overshot

oversleep

overslept

overslept

overtake

overtook

overtaken

overthrow

overthrew

overthrown

partake

partook

partaken

pay

paid

paid

proof-read

proof-read

proof-read

prove

proved

proved, proven

put

put

put

quit

quit, quitted

quit, quitted

read

read

read

rebind

rebound

rebound

rebuild

rebuilt

rebuilt

recast

recast

recast

redo

redid

redone

relay

relaid

relaid

relight

relit

relit

remake

remade

remade

rend

rent

rent

repay

repaid

repaid

reread

reread

reread

rerun

reran

rerun

reset

reset

reset

retell

retold

retold

rewind

rewound

rewound

rewrite

rewrote

rewritten

rid

rid, ridded

rid

ride

rode

ridden

ring

rang

rung

rise

rose

risen

rive

rived

riven

run

ran

run

saw

sawed

sawed, sawn

say

said

said

see

saw

seen

seek

sought

sought

sell

sold

sold

send

sent

sent

set

set

set

sew

sewed

sewn, sewed

shake

shook

shaken

shave

shaved

shaved, shaven

shear

sheared, shore

shorn, sheared

shed

shed

shed

shine

shone

shone

shoe

shod, shoed

shod, shoed

shoot

shot

shot

show

showed

shown, showed

shrink

shrank

shrunk

shrive

shrove, shrived

shriven, shrived

shut

shut

shut

sing

sang

sung

sink

sank

sunk

sit

sat

sat

slay

slew

slain

sleep

slept

slept

slide

slid

slid

sling

slung

slung

slink

slunk

slunk

slit

slit

slit

smell

smelt, smelled

smelt, smelled

smite

smote

smitten

sow

sowed

sown, sowed

speak

spoke

spoken

speed

sped, speeded

sped, speeded

spell

spelt, spelled

spelt, spelled

spend

spent

spent

spill

spilt, spilled

spilt, spilled

spin

span, spun

spun

spit

spat

spat

split

split

split

spoil

spoilt, spoiled

spoilt, spoiled

spread

spread

spread

spring

sprang

sprung

stand

stood

stood

stave

staved, stove

staved, stove

steal

stole

stolen

stick

stuck

stuck

sting

stung

stung

stink

stank, stunk

stunk

strew

strewed

strewn, strewed

stride

strode

stridden

strike

struck

struck

string

strung

strung

strive

strove

striven

swear

swore

sworn

sweep

swept

swept

swell

swelled

swelled, swollen

swim

swam

swum

swing

swung

swung

take

took

taken

teach

taught

taught

tear

tore

torn

tell

told

told

think

thought

thought

thrive

throve, thrived

thriven, thrived

throw

threw

thrown

thrust

thrust

thrust

tread

trod

trod, trodden

unbend

unbent

unbent

unbind

unbound

unbound

underbid

underbid

underbid

undergo

underwent

undergone

understand

understood

understood

undertake

undertook

undertaken

underwrite

underwrote

underwritten

undo

undid

undone

unwind

unwound

unwound

uphold

upheld

upheld

upset

upset

upset

wake

woke, waked

woken, woke, waked

waylay

waylaid

waylaid

wear

wore

worn

weave

wove

woven

wed

wedded, wed

wedded, wed

weep

wept

wept

wet

wetted, wet

wetted, wet

win

won

won

wind

wound

wound

withdraw

withdrew

withdrawn

withhold

withheld

withheld

withstand

withstood

withstood

work

worked

worked, wrought

wring

wrung

wrung

write

wrote

written

Uwagi:

1born odnosi się jedynie do znaczenia "rodzić", w pozostałych znaczeniach używa się borne;

2bid, bade, bidden znaczy "rozkazywać", zaś bid, bid, bid – "oferować";

3gotten używa się jedynie w Stanach Zjednoczonych;

4hanged odnosi się jedynie do znaczenia "wieszać człowieka", w pozostałych wypadkach używamy form nieregularnych.

Spis zagadnień

previous page start next page