Gramatyka angielska

Stopniowanie przymiotników

Opisując stopniowanie przymiotników, warto zwrócić uwagę na fakt, że przyrównując ze sobą przymiotniki, nie zawsze musimy tworzyć przymiotniki w formie wyższej i najwyższej. Służą do tego również inne konstrukcje, które zostaną omówione poniżej.

W sytuacji, w której mamy na celu wykazanie, że cechy opisywanych przez nas osób, przedmiotów czy innych abstrakcyjnych pojęć są podobne, możemy użyć zamiast stopniowania przymiotników konstrukcji „as ... as”. „As ... as” znaczy w języku polskim „tak jak”, a sposoby zastosowania tejże konstrukcji przedstawione są na poniższych przykładach:

He is as young as my son. - On jest tak młody, jak mój syn.

It's as bright as sun. - Jest tak jasne, jak słońce.

My car is as fast as yours. - Mój samochód jest tak szybki, jak twój.

Natomiast w sytuacji w której chcemy wykazać, że cechy danych rzeczowników różnią się od siebie użyjemy konstrukcji „not so ... as” co w języku polskim oznacza „nie tak jak”. Przykłady zastosowania przedstawionej powyżej konstrukcji znajdują się w poniższych przykładach:

I'm not so rich as my boss. - Nie jestem tak bogaty, jak mój szef.


She is not so beautiful as my wife. - Ona nie jest tak piękna, jak moja żona.


This book is not as good as that one. - Ta książka nie jest tak dobra, jak tamta.


Stopniując przymiotniki musimy pamiętać o tym, że oprócz formy podstawowej mają one jeszcze dwa stopnie. Stopień wyższy, czyli 'Comparative Degree' oraz stopień najwyższy, czyli 'Superlative Degree'.


Stopień 'Comparative Degree' tworzymy na ogół przez dodanie do podstawowej formy przymiotnika końcówki '-er' tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:

Small - Smaller


Tall - Taller


High - Higher


Weak - Weaker

Stosując tę zasadę nie można jednak zapomnieć o tym, że są od niej pewne wyjątki, które przedstawione zostały poniżej:

W wypadku przymiotników, które zakończone są samogłoską 'e' tworząc stopień Comparative dodajemy jedynie końcówkę '-r', tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:

wide - wider


simple - simpler


large - larger


nice - nicer

Tworząc stopień Comperative w przypadku przymiotników jednosylabowych, które zakończone są spółgłoską poprzedzoną samogłoską, podwajamy ostatnią spółgłoskę tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:

big - bigger


hot - hotter


Stopniując przymiotniki kończące się na 'y', wstawiamy na miejsce 'y' 'i', a następnie dodajemy końcówkę '-er', tak jak na poniższych przykładach:


dry - drier


easy - easier


happy - happier


Mówiąc o stopniowaniu przymiotników trzeba powiedzieć również o tym, że w wypadku, gdy w jakimś zdaniu porównujemy ze sobą przymiotniki wykorzystując w tym celu stopień Comparitive Degree powinniśmy użyć w tym zdaniu wyrazu 'than' czyli 'niż' tak jak ma to miejsce w przedstawionyh poniżej przykladach:

„Mount Everest is higher than Mount Snowdon.”


„Sun is even hotter than lava”


„My car is faster than yours”


Stopień 'Superlative Degree', czyli stopień najwyższy przymiotnika tworzy się podobnie do stopnia 'Comparative Degree' z tą różnicą, że końcówkę '-er' zastępuje końcówka 'est', tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:


happier - happiest

bigger - biggest

weaker - weakest

simpler - simplest


Analogicznie do stopnia wyższego, również w wypadku stopnia najwyższego, działają wszystkie wymienione powyżej wyjątki.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w wypadku stopnia najwyższego zawsze wstawimy przed przymiotnik przedimek określony 'the', tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:

I think that Castle Combe is the prettiest village in England.


Arguably, Rome is the most beautiful city in the world.


Jeszcze inaczej wygląda tworzenie przymiotników stopnia wyższego i najwyższego w wypadku przymiotników, które składają się z dwóch lub większej ilości sylab. W tym wypadku stopniujemy je w tzw. sposób opisowy, czyli stosując wyrazy 'more' oraz 'most'.

Wyraz 'more' – znaczy 'bardziej' i jest wykorzystywany do tworzenia stopnia wyższego przymitonika, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


beautiful - more beautiful

comfortable - more comfortable

powerful - more powerful

difficult - more difficult


Wyraz 'most' natomiast oznacza 'najbardziej' i jest stosowany do tworzenia formy najwyższej przymiotnika, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


beautiful - most beautiful

comfortable - most comfortable

powerful - most powerful

difficult - most difficult


Plusem stopniowania opisowe jest to, że za jego pomocą możemy tworzyć zarówno formy wyższe przymiotników, tak jak zostało to przedstawione powyżej, jak i również formy niższe, które towrzymy za pomocą wyrazów 'less' oraz 'the least'.

Wyraz 'less' oznacza 'mniej' i stosowany jest do stworzenia stopnia niższego przymiotnika, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:

expensive - less expensive

comfortable - less comfortable

dangerous - less dangerous


Wyraz 'the least' oznacza 'najmniej' i jest stosowany do tworzenia formy najniższej przymiotnika, tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:

expensive - the least expensive

comfortable - the least comfortable

dangerous - the least dangerous


Oczywiście nie wszystkie przymiotniki w języku angielskim odmieniają się regularnie, i tak istnieje pewna grupa przymiotników, których odmianę trzeba po prostu zapamiętać. Są to na przykład takie przymiotniki jak:


good -> better -> the best

bad -> worse -> the worst

little -> less -> the least

many -> much -> the most

old -> older -> the oldest

old -> elder -> the eldest

far -> farther -> the farthest

far -> further -> the furthest

Jak można zauważyć, niektóre z przedstawionych przymiotników mają więcej niż jedną odmianę. Trzeba wiedzieć, że ma to duże znaczenie, gdyż zależy od tego znaczenie użytego przez nas przymiotnika.

Older i Elder:

Przymiotników 'older' i 'the oldest' użyjemy porównując wiek. Tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:

He is older than you. - On jest starszy od ciebie.

Natomiast przymiotnik 'elder' i 'the eldest' znajdzie zastosowane w sytuacji, w której będziemy mówić o starszeństwie w rodzinie. Na przykład:

My elder sister is 19 years - Moja starsza siostra ma teraz 19 lat.

old now.

Further i Farther:

Przymiotników 'further' i ‘farther' użyjemy mówiąc o czymś, co może najodleglejsze, zarówno w czasie jak i przestrzeni.

I have no further plans. - Nie mam żadnych dalszych planów.

Natomiast przymiotników 'farther' i 'farthest' użyjemy jedynie określając odległość. Tak jak ma to miejsce na poniższym przykładzie.

My house is the farther one.

Spis zagadnień

previous page start next page