Gramatyka angielska

Past Continous

Tworzenie:

Czas Past Continous w języku angielskim tworzymy za pomocą operatora 'be' w czasie Past Simple, a następnie dodanie końcówki '-ing' do czasownika. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:Osoba

Operator 'be' w czasie Past Simple

Bezokolicznik z końcówką '-ing'

Reszta zdania

She

was

talking

for two hours.Osoba

Operator 'be' w czasie Past Simple

Bezokolicznik z końcówką '-ing'

Reszta zdania

You

were

lying

to me.


Należy pamiętać, że tworzenie czasownika z końcówką '-ing' przebiega w taki sam sposób, w jaki miało to miejsce w przypadku czasu Present Continous.


Jak zostało to już wcześniej wspomniane, istotną rolę w tworzeniu czasu Past Continous odgrywa operator 'be' w czasie Present Simple czyli 'was'. Z uwagi na rolę jaką odgrywa należy wiedzieć, jak wygląda jego odmiana przez osoby, co zostały przedstawione za pomocą poniższej tabeli:


ODMIANA OPERATORA 'WAS' PRZEZ OSOBY


Os.

Singular

Plural

1.

I was

we were

2.

you were

you were


3.

he was

she was

it was


they were


Formę pytającą czasu Past Continous tworzy się zamieniając miejscami operator "be" w formie past simple "was/were" z podmiotem. Tak jak ma to miejsce w wypadku przedstawionych poniżej przykładów:


She was talking for two hours. - Was she talking for two hours?


You were lying to me. - Were you lying to me?


He was repairing his car. - Was he repairing his car?Formę przecząca czasu Past Continous tworzymy dodając do operatora "be" w formie Past Simple "was/were" przeczenia not. W taki sposób, w jaki zostało to przedstawione na poniższych przykładach:


She was talking for two hours. - She was not talking for two hours.


Were you lying to me? - I was not lying to you.


He was repairing his car. - He was not repairing his car.


Użycie:


1. Używamy tego czasu w celu opisania czynności, która odbywała się w określonym momencie w przeszłości.

Yesterday morning I was writing a letter. Wczoraj rano pisałem list.

When you came I was cleaning the floor. Czyściłem podłogę, kiedy przyszłaś.

2. Używamy tej formy również, aby opisać, że dana czynność wypełniała cały okres czasu w przeszłości.

Mark was reading this book all day yesterday. Mark czytał tę książkę przez cały wczorajszy dzień.

3. Używamy tego czasu zamiast simple past, jeżeli opisywana czynność nie została zakończona oczekiwanym rezultatem.

I was painting the walls yesterday. Malowałem wczoraj ściany. (ale nie pomalowałem wszystkich)

I painted all the walls yesterday. Pomalowałem wczoraj wszystkie ściany.

4. Używamy tej formy w opisach (np. w opowiadaniu, powieści, reportażu):

Someone was playing the guitar. Suddenly the sheriff came into the saloon.

Ktoś grał na gitarze. Nagle do baru wszedł szeryf.

Spis zagadnień

previous page start next page