Gramatyka angielska

Zaimki nieokreślone

Do tej grupy możemy zaliczyć takie wyrazy, jak some, any, no, none, somebody, anybody, someone, anyone, something, anything, no one, nobody, nothing, each, every, everybody, everyone, everything, another, other, others, all, both.

Ich znaczenia:

all

wszystko, wszystek, cały

another

inny

any

jakikolwiek

anybody

ktoś

anyone

ktoś

anything

coś

both

oboje

each

każdy

either

każdy z dwóch

every

każdy

everybody

każdy

everyone

każdy

everything

wszystko

neither

żaden z dwóch

no

żaden

nobody

nikt

no one

nikt

none

żaden

nothing

nic

other

inny

others

inni

some

pewien, jakiś

somebody

ktoś

someone

ktoś

something

coś

Wyrazy some, someone, somebody, something:

1. występują zazwyczaj w zdaniach twierdzących,

2. w zdaniach pytających, na które oczekuje się odpowiedzi twierdzącej,

3. w prośbach i propozycjach: Would you like some cheese?

Wyrazy any, anybody, anyone, anything występują w pytaniach i przeczeniach, a także w zdaniach zaczynających się od if / whether (pytania zależne) i wtedy, gdy chcemy wyrazić powątpiewanie.

Wyrazy no, none, no one, nobody, nothing są wyrazami przeczącymi. Odnosi się do nich zasada pojedynczego przeczenia: jeśli użyliśmy któregoś z tych wyrazów, nie użyjemy już not. None jest wyłącznie zaimkiem: występuje tylko samodzielnie, z kolei no występuje wyłącznie przed rzeczownikami.

Wyrazy every jest tylko określnikiem, each może występować zarówno z rzeczownikiem, jak i bez niego. Użycie each akcentuje pojedyncze elementy grupy i ograniczoność wyboru (z dwóch lub kilku), natomiast every – odnosi się do grupy ujmowanej jako całość.

Wyłącznie zaimkiem jest everything (wszystko). Everything w tym znaczeniu odnosi się do rzeczowników policzalnych, zaś all - do niepoliczalnych (substancji itp.):

He stole everything. (wszystko: carpet, TV-set, tables etc.)

He stole all. (cały cukier czy całą wodę)

Wyrazy all i both mogą występować przed innymi określnikami: all my friend, all the people itp. W konstrukcjach z zaimkami osobowymi: można powiedzieć we all i we both, a także all of us i both of us.

Przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej używamy another. W liczbie mnogiej oraz przed niepoliczalnymi użyjemy other, zaś samodzielnie (jako zaimka) w liczbie mnogiej – others.

Spis zagadnień

previous page start next page