Gramatyka angielska

Liczebniki główne

Liczebniki główne służą do określania ilości osób, przedmiotów, czy idei. Pierwsze dziesięć liczebników głównych stanowi odrębne wyrazy, które są swego podstawą do tworzenia kolejnych liczebników.

Liczebniki te wymieniono poniżej:

1 – one

2 – two

3 – three

4 – four

5 – five

6 – six

7 – seven

8 – eight

9 – nine

10 – ten

Jak zostało to już wcześniej wspomniane wymienionych powyżej liczebników używamy do tworzenia kolejnych, wyższych. Wyjątek stanowią tu liczebniki:

11 – eleven

12 – twelve

Dalej jednak tworzymy liczebniki dodając do liczebnika bazowego końcówkę ‘-teen’, która jest odpowiednikiem polskiego ‘-naście’. Możliwe są też drobne zmiany w liczebniku bazowym:


13 – thirteen

14 – fourteen

15 – fifteen

16 – sixteen

17 – seventeen

18 – eighteen

19 – nineteen


Sytuacja zmienia się w wypadku liczebników dziesiętnych gdzie stosowana do tej pory końcówka ‘-teen’ zastąpiona zostaje końcówką ‘-ty’, tak jak jest to przedstawione poniżej:


20- twenty

21 – twenty-one

22 – twenty-two

23 – twenty-three

30 – thirty

40 – forty

50 – fifty

60 – sixty

70 – seventy

80 – eighty

90 – ninety


Należy zwrócić uwagę na fakt, że setki, tysiące i miliony mogą być poprzedzone bądź przez liczebnik główny, bądź przez przedimek nieokreślony ‘a’. Ponadto należy dodać, że czytając liczebniki najczęściej dodajemy jeszcze wyraz ‘and’, który nie zawsze musi być zapisany.


100 – a/one hundred

101 – a/one hundred (and) one

110 – a/one hundred (and) ten

169 – a/one hundred (and) sixty-nine

200 – two hundred

300 – three hundred

400 – four hundred

500 – five hundred

600 – six hundred

700 – seven hundred

800 – eight hundred

900 – nine hundred

1000 – a/one thousand

1001 – a/one thousand (and) one

1087 – a/one thousand (and) eighty-seven

1233 – a/one thousand two hundred (and) thirty-two

2000 – two thousand

3000 – three thousand

10000 – ten thousand

100000 – hundred thousand

1000 000 – a/one million


Ważny jest fakt, że liczebniki nie posiadają formy liczby mnogiej. Nie otrzymują więc końcówki ‘-s’. Końcówkę liczby mnogiej liczebnik może otrzymać wyłącznie pod warunkiem, że występuje akurat jako rzeczownik. Np.:

Every year milions of dolars are wasted. - Każdego roku miliony dolarów są marnowane.

Liczebników głównych używamy również do podawania dat. Trzeba jednak zwrócić uwagę na specyficzny sposób, w który Anglicy podają datę. Mianowicie najpierw podają setki, następnie dziesiątki i na końcu jednostki, przy czym setki są na ogół omijane, tak jak zostało to przedstawione na poniższych przykładach:

1654 – sixteen fifty four

1899 – eighteen ninety nine

1986 – nineteen eighty six

Spis zagadnień

previous page start next page