Gramatyka angielska

The Indefinite Article - przedimek nieokreślony

'A' oraz 'An' są przedimkami nieokreślonymi, których używamy w wypadku gdy odnosimy się do czegoś co nie jest wiadome osobie, z którą się komunikujemy.

Z przedimków 'A' oraz 'An' korzystamy też przed rzeczownikiem za pomocą którego chcemy przedstawić coś lub kogoś o kim lub o czym wcześniej nie wspominaliśmy. Tak jak jest to przedstawione w poniższych przykładach:

"I saw an elephant this morning."


"I ate a banana for lunch."


Przedimka nieokreślonego przed rzeczownikiem używamy w sytuacji, gdy chcemy nazwać jakiś przedmiot, pojęcie, osobę, które są jedynie jednymi z wielu przedmiotów, pojęć, osób o tej samej nazwie. Tak jak jest to przedstawione w poniższych przykładach:


This is a cup - to jest kubek


There is a cell phone on the table - Na stole jest telefon komórkowy


Kiedy więc wypowiadamy zdanie "This is a cup", chodzi nam o to, że jest to jeden z przedmiotów nazywanych mianem kubka. Zupełnie tak jak ma to miejsce w zdaniu kolejnym, czyli "there is a cell phone on the table". Nazywając te przedmioty chcemy jedynie zaliczyć je do pewnej kategorii przedmiotów, a nie o to, aby je wyróżniać. Dlatego też nie jesteśmy zainteresowani cechami indywidualnymi danych przedmiotów.


Kolejną sytuacją, w której używamy przedimka nieokreślonego jest sytuacja, w której używając rzeczownika chcemy pokazać, że to co mówimy o jednym przedmiocie dotyczy wszystkich tego typu przedmiotów. I tak na przykład:


A car is faster than a bicycle.


Przedimki 'A' oraz 'An' są również wykorzystywane przez nas w sytuacji, w której mówimy o naszym zawodzie. Tak jak jest to przedstawione w poniższych przykładach:


"I am an English teacher."


"I am a builder."


Ponadto przedimki 'A' oraz 'An' są wykorzystywane również w sytuacji kiedy korzystamy ze zwrotów, które służą nam do określenia zarówno czasu, jak i miary. Tak jak jest to przedstawione w poniższych przykładach:


We have English 4 times a week.


I go on holiday twice a year.


Our car can do 220 kilometres an hour.


Tomatoes are $2 a kilo.Podobnie z przedimków 'A' oraz 'An' skorzystamy w momencie w którym mówimy o czyjejś narodowości. Tak jak jest to przedstawione w poniższym przykładzie:


Bruce Springsteen is an American.


Przedimka nieokreślonego używamy również korzystając ze zwrotów "half" oraz "quite". Tak jak jest to przedstawione w poniższych przykładach:


We need half a pound of sugar.


This is quite a good story.


Przedimków "A" oraz "An" używamy niezwykle rzadko, w sytuacji kiedy rzeczowniki są imionami własnymi.

Oczywiście i od tej reguły są odstępstwa, i tak na przykład powinniśmy użyć przedimka przed wyrazami Mr., Mrs., Miss a następnie nazwiskiem w celu oznaczenia obcości osoby, którą mamy na myśli. Tak jak jest to przedstawione w poniższym przykładzie:


A Mrs. Smith came to him - Jakaś pani Smith przyszła do niego


Równie rzadko zdarza się, aby przedimek nieokreślony był używany przed rzeczownikami niepoliczalnymi.

Wyjątek stanowi natomiast sytuacja, w której mamy na myśli określonego rodzaju substancji. Tak jak ma to miejsce w poniższym przykładzie:


a tea = a kind of tea.


Kolejnym wyjątkiem jest sytuacja, w której rzeczownik niepoliczalny jest pojęciem oderwany oraz poprzedzony jest przymiotnikiem. W ich wypadku użycie przedimka nieokreślonego jest dość częste. Tak jak ma to miejsce w poniższym przykładzie:


a good knowledge of Polish


Przedimek 'A' jest wykorzystywany w sytuacji, w której rzeczownik do którego ma się odnosić ten przedimek, zaczyna się od spółgłoski: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z. Na przykład:


a city a school


a factory a girl


a boy a bananaPrzedimek 'An' jest natomiast używany w sytuacji w której rzeczownik, do którego ma się odnosić ten przedimek, zaczyna się od samogłoski: a, e, i, o, u. Na przykład:


an arm an English book


an aunt an old school


an American girl


Koniecznie należy zwrócić uwagę na znaczenie jakie ma w tym wypadku wymowa danego wyrazu gdyż to właśnie ją będziemy brać pod uwagę wybierając, jakiego przedimka chcemy użyć w danej sytuacji.

I tak w związku z różnicą między pisownią a wymową powstają sytuacje, w których na pierwszy rzut oka prawidłowy przedimek może wydać nam się błędny.

Dzieje się tak na przykład w wypadku rzeczownika "university", który rozpoczyna się od samogłoski. Opierając się więc jedynie na pisowni użylibyśmy przedimka 'An', którego jak wiemy używamy w przypadku rzeczowników rozpoczynających się samogłoską.

Właśnie dlatego sprawdzenie wymowy jest tak ważne, gdyż w wypadku rzeczownika "university" samogłoska "u" wymawiana jest jako "you", a co za tym idzie, właściwym w tym wypadku przedimkiem jest przedimek "A".

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku rzeczownika "hour" gdzie spółgłoska "h" jest niema, tak więc użycie przedimka "An' jest jak najbardziej na miejscu.

Spis zagadnień

previous page start next page