Gramatyka angielska

Past Simple

Tworzenie:

Tworząc czas Simple Present należy wiedzieć, że składa się on z czasownika regularnego, do którego dodajemy końcówkę '-ed' w momencie, kiedy mamy do czynienia z czasownikiem regularnym.

W innym wypadku, czyli gdy mamy do czynienia z czasownikiem nieregularnym stosujemy ich drugą formę, czyli Past Simple. Niestety w wypadku czasowników nieregularnych ich formy musimy znać na pamięć jako, że nie istnieją reguły, które mogłyby w sposób określić sposób tworzenia drugiej formy tychże czasowników.


Tworzenie czasu Past Simple w przypadku czasownika regularnego przedstawiwa poniższy schemat:Osoba

Bezokolicznik z końcówką -ed

Pozostała część zdania

I

worked

with him.Natomiast poniższa tabelka przedstawia sposób tworzenia czasu Past Simple w przypadku czasowników nieregularnych:Osoba

Czasownik nieregularny w formie

Past Simple

Pozostała część zdania

She

bought

new bag.Należy zauważyć fakt, że czas Past Simple niezależnie od osoby zawsze odpowiada formie drugiej podstawowej, tak jak widać to w poniższych przykładach:


W przypadku czasownika regularnego

Os.

Singular

Plural

1.

I wanted

we wanted

2.

you wanted

you wanted


3.

he wanted

she wanted

it wanted


they wantedW przypadku czasownika nieregularnego

Os.

Singular

Plural

1.

I broke

we broke

2.

you broke

you broke


3.

he broke

she broke

it broke


they broke


Kolejnym faktem, na który trzeba zwrócić uwagę, są wyjątki dotyczące dodawania końcówki '-ed' do bezokolicznika.


Należy pamiętać, że w wypadku czasowników zakończonych samogłoską 'y', która poprzedzona jest spółgłoską, końcówka, którą dodamy przybiera postać '-ied'. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


terrify - terrified


amplify - amplified


study - studied


fortify - fortified


Kolejnym wypadkiem jest sytuacja, w której dany czasownik zakończony jest samogłoską 'e'. W tym wypadku tworząc czas Past Simple, dodając końcówkę '-ed' nie podwajamy samogłoski 'e' tak jak ma to miejsce na poniższych przykładach:


like - liked


love - loved


hate - hated


Następnym wyjątkiem jest sytuacja, w której czasownik zakończony spółgłoską, którą poprzedza pojedyncza samogłoska. W tym wypadku tworząc formę '-ed' musimy podwoić ostatnią spółgłoskę. Przykłady takich czasowników znajdują się w poniższej tabeli:


Forma podstawowa

Forma 'ed'

stop

stopped

fit

fitted

rub

robbed

rob

robbed


Należy również pamiętać, że podobnie jak miało to miejsce przy tworzeniu formy '-ing', tak również przy tworzeniu formy '-ed', jeśli dany czasownik kończy się spółgłoską: x, lub w nie podwajamy tej spółgłoski.Przeczenie w czasie Past Simple tworzymy przez zastosowanie operatora zwanego również czasownikiem posiłkowym "do", który w czasie przeszłym przybiera formę "did" oraz zastosowanie zaraz po nim przeczenia "not", tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:


She bought new bag. - She did not bought new bag.


He stopped the car. - He did not stopped the car.


I shaved today. - I did not shaved today.


Formę pytającą czasu Past Simple tworzymy używając operatora "did", który w wypadku formy pytającej ląduje na początku danego zdania. Podobnie jak ma to miejsce w wypadku przedstawionych poniżej przykładów:


She bought new bag. - Did she bought new bag?


He stopped the car. - Did he stopped the car?


I shaved today. - Did I shaved today?


Użycie:


Czas past simple jest czasem opowiadań i opisów, jest zarazem pierwszym z czasów past. Czasy past są czystymi czasami przeszłymi, opisują czynności niezależnie, w pewnym dystansie od teraźniejszości.


1. Przy pomocy czasu past simple informujemy, że dana czynność lub stan odbyły się w przeszłości. Nie sugerujemy jednak żadnego związku tego stanu lub czynności z chwilą obecną. Często używamy wyrażeń określających, kiedy dana czynność lub stan miały miejsce.

We spent our holiday in Prague last summer. Ostatniego lata spędziliśmy wakacje w Pradze.

I sold my car a week ago. Sprzedałem swój samochód tydzień temu.

When did you see him? Kiedy go widziałeś?

He worked in that company for four years. Pracował w tej firmie przez cztery lata. (ale już tam nie pracuje od pewnego czasu)

2. Czas ten stosujemy również opowiadając o następujących po sobie zdarzeniach (niekoniecznie prawdziwych) w przeszłości – np. w powieściach, opowiadaniach, reportażach, itp.

The refugees crossed the border. Uchodźcy przekroczyli granicę.

3. Za pomocą tej formy wyrażamy również nawyki z przeszłości.

He always smoked cigarretes. On zawsze palił papierosy.

W angielszczyźnie amerykańskiej użycie czasu past simple jest bardzo szerokie, gdyż relatywnie rzadziej używa się tam czasów pośrednich między planem teraźniejszości i przeszłości: czasów present perfect i present perfect continuous.

Spis zagadnień

previous page start next page