Gramatyka angielska

Zaimek wskazujący

Zaimkami wskazującymi w języku angielskim są takie zaimki jak: this, that, these oraz those. To, którego z nich użyjemy, zależy od tego, czy mamy do czynienia z liczbą mnogą czy pojedynczą oraz od tego, jaka jest odległość opisywanych rzeczowników. Mianowicie zaimki this i that są zarezerwowane dla liczby pojedynczej, natomiast these i those dla liczby mnogiej. Ponadto this i these znajdą zastosowanie w przypadku rzeczowników zbliżonych w przestrzeni i w czasie, a that i those użyjemy, gdy rzeczownik, do którego się odnosi jest oddalony. Tak jak zostało to przedstawione w poniższych przykładach:

This puppy is so cute, but that one is even cuter. - Ten szczeniaczek jest taki słodki, ale tamten jest jeszcze słodszy.

W pierwszej części przedstawionego zdania zastosowano zaimek wskazujący ‘this’ w celu podkreślenia, że opisywany rzeczownik, w tym wypaku szczeniaczek, jest blisko nas. Natomiast w drugiej części zdania zastosowano już zaimek ‘that’, co pozwoliło określić, że opisywany szczeniaczek znajduje się w oddaleniu.


You call these muffins? Those were much better!

To nazywasz babeczkami? Tamte były dużo lepsze!Podobnie jak miało to miejsce na pierwszym przykładzie, również tutaj, stosując różne zaimki wskzujące, określono bliskość i oddalenie w przestrzeni poszczególnych rzeczowników. Jak widać zaimek ‘these’ znajdzie zastosowanie przy opisie rzeczowników, które znajdują się blisko, a ‘those’ dla rzeczowników znajdujących się w oddaleniu.


Należy również zwrócić uwagę na funkcję, jaką zaimki wskazujące mogą pełnić w zdaniu. Mianowicie, zaimek wskazujący może występować w danym zdaniu jako przymiotnik, a dzieje się tak w sytuacji gdy występuje on przed opisywanym wyrazem. Tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


What do you think about this book? – Co myślisz o tej książce?


I don’t like these cars. – Nie lubię tych samochodów.


That girl is beatiful. – Tamta dziewczyna jest piękna.


Those houses are ruins. – Tamte domy to ruiny.


Mogą również wystąpić w formie zaimków, a dzieje się tak w sytuacji, gdy zastępuje rzeczownik czy nawet całą grupę nominalną, tak jak zostało to przedstawione w poniższych przykładach:


I don’t like this. – Nie lubię tego.


What do you think about those? – Co myślisz o tamtych?


These are great! – Te są świetne!


That was unexpected. – To było niespodziewane.

Spis zagadnień

previous page start next page