Gramatyka angielska

Mowa zależna

Mową zależną (Indirect Speech) nazywamy wypowiedź relacjonowaną później przez tę samą, lub inną osobę:

I said that I wanted a new car.    (w mowie niezależnej: I want a new car.)

I asked Tom if he wanted to come.    (w mowie niezależnej: Do you want to come, Tom ?)

W orzeczeniu zdania nadrzędnego używamy czasowników oznaczających komunikowanie czegoś, np. say, tell, ask, inform, announce, remark.

Jeżeli orzeczenie tego zdania jest w czasie past simple, w mowie zależnej obowiązują zasady następstwa czasów, czyli cofnięcie w przeszłość orzeczenia zdania podrzędnego:

He is busy. On jest zajęty.

I told them he was busy. Powiedziałem im, że on jest zajęty.

He was busy. On był zajęty.

I told them he had been busy. Powiedziałem im, że on był zajęty.

Zdania rozkazujące w mowie zależnej wyrażamy najczęściej za pomocą bezokolicznika:

Mowa niezależna: Write this essay until tomorrow, Tom.

Mowa zależna: I asked Tom to write this essay until tomorrow.

Można to również wyrazić za pomocą operatora should (w przypadku czasownika suggest jest to jedyna możliwość):

I told Tom that he should write this essay until tomorrow.

I suggested Tom that he should write this essay until tomorrow.

Ponadto w mowie zależnej trzeba czasem wprowadzić zmiany zaimków, określników, okoliczników czasu i miejsca, w zależności od tego, kto referuje wypowiedź, komu ją referuje, gdzie i kiedy się znajduje:

Mowa niezależna:

I waited for you here yesterday, Alice.

W mowie zależnej:

I said I had waited for you here yesterday.

I said I had waited for her here yesterday. (inny słuchacz)

I said I had waited for her there yesterday. (inny słuchacz, inne miejsce)

I said I had waited for her there the day before. (inny słuchacz, inne miejsce, inny czas)

He said he had waited for her there the day before. (inny mówiący, inny słuchacz, inne miejsce, inny czas)

Oprócz zmian zaimków i określników dzierżawczych, w mowie zależnej występują następujące zmiany:

here - there

now - then

this - that

these - those

today - that day

yesterday - the day before

last week - the week before

tomorrow - the next day

Spis zagadnień

previous page start next page