Gramatyka angielska

Przysłówek - wstęp

Przysłówki są wyrazami, które określają sposób, w jaki wykonane zostały dane czynności. Można powiedzieć, że rolą przysłówka w zdaniu jest opisywanie czasowników, innych przysłówków czy rzeczowników. Tak jak ma to miejsce na przedstawionych poniżej przykładach:

Przysłówek opisujący czasownik:


The policeman spoke seriously. - Policjant mówił poważnie.

He run quickly. - On biegnie szybko.

The bird sang prettily. - Ptak śpiewał ładnie.


Przysłówek opisujący przymiotnik:


This is really nice. - To jest naprawdę ładne.

She is truly beautiful. - Ona jest naprawdę piękna

That car is nearly perfect. - Ten samochód jest niemalże doskonały.


Przysłówek opisujący przysłówek:


She did it really well. - Zrobiła to naprawdę dobrze.


Z uwagi na ich budowę przysłówki mogą być proste, pochodne i złożone. Przysłówki proste to takie jak: now, here, enough czy often. Pochodne, jak sama nazwa wskazuje, pochodzą od innych części mowy, przymiotników, imiesłowów, rzeczowników, czy liczebników. Są nimi takie przysłówki jak: really, nicely, commonly, czy lovely. W końcu przysłówki złożone są przysłówkami, które powstały w wyniku złożenia kilku wyrazów, tak jak: somehow, somewhere.


Jak da się zauważyć powyżej, część przysłówków powstaje w wyniku dodania sufiksu

‘-ly’ do części mowy, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


late – lately


week - weekly


serious - seriously


Nie można jednak zapomnieć o tym, że nie jest to zasada bezwzględna i są od niej pewne wyjątki, które zostaną przedstawione poniżej:


Tworząc przysłówek od przymiotnika, który zakończony jest spółgłoską ‘y’, zastępujemy tę spółgłoskę samogłoską ‘i’, a następnie dodajemy końcówkę ‘-l’, tak ja ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


angry – angrily


busy – busily


pretty – prettily


Tworząc przysłówek z przymiotników, które zakończone są samogłoską ‘e’ musimy pamiętać o tym, że zatracają one końcówkę ‘e’, a na jej miejsce wstawiamy końcówkę ‘-ly’, tak jak ma to miejsce w przedstawionych poniżej przykładach:


feeble – feebly


true – truly


reliable – reliably


Natomiast tworząc przysłówek z przymiotników zakończonych spółgłoską ‘l’, podwajają tę spółgłoskę, tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:


final – finally


dimensional – dimensionally


international – internationally


Mówiąc o tworzeniu przysłówków koniecznie trzeba zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie przysłówki tworzone są przez dodanie sufiksu ‘-ly’, niektóre przysłówki posiadają tę samą formę jak przymiotnik. Przykłady takich przysłówków znajdują się poniżej:


fast


early


left


right


straight


illNależy również zwrócić uwagę na fakt, że niektóre przymiotniki po zamianie w przysłówki kompletnie zmieniają swoje znaczenie, tak jak ma to miejsce w poniższych przykładach:


Near i nearly:


near - jako przymiotnik oznacza: bliski.


Tom is my near friend. - Tom jest moim bliskim przyjacielem.


nearly - natomiast znaczy już tyle co: o mało, prawie.


It’s nearly 10 p.m. already. - Jest już prawie 22.


Late i lately:


late - jako przymiotnik oznacza: późny.


That’s the late model. - To późny model.


lately - natomiast już jako przysłówek znaczy: niedawno, ostatnio.

What have you been reading lately? - Co ostatnio czytałeś?


Hard i hardly:


hard - jako przymiotnik znaczy: trudny, ciężki.


It’s too hard for me. - To dla mnie za trudne.


hardly - natomiast jako przysłówek znaczy: ledwie, prawie.


You hardly do anything! - Ledwo coś robisz!


Short i shortly:


short – jak przymiotnik znaczy: krótki.


The ladder is to short. - Drabina jest za krótka.


shortly - natomiast jako przysłówek znaczy: niebawem, niedługo.


The competition will begin shortly. - Konkurencja niebawem się zacznie.


Należy również zwrócić uwagę na fakt, że w języku angielskim wyróżniamy różne typy przysłówków, takie jak:

Spis zagadnień

previous page start next page