Gramatyka i słownictwo niemieckie

W zamyśle strona ta ma być o języku niemieckim. Zarówno o gramatyce niemieckiej, jak i niemieckim słownictwie. Na razie przygotowana jest gramatyka i lista najbardziej popularnych wyrazów niemieckich.

Poniżej są linki do poszczególnych zagadnień gramatycznych.

Nie wszystkie zagadnienia omówione są jeszcze wystarczająco dokładnie, wiele z nich jest jednak już opisanych dość przyzwoicie. Na przykład tabela czasowników nieregularnych zawiera również rzadsze formy, takie jak Konjunktiv II i 2 osoba czasu teraźniejszego. Dokładnie wyjaśnione jest też tworzenie poszczególnych czasów.

Dalej umieszczony jest spis zagadnień, który ujmuje wszystkie podstawowe zagadnienia, choć z różną dokładnością.

Najczęściej używane słowa w języku niemieckim

Na razie została przygotowana lista 50 najbardziej popularnych słów niemieckich. Co ciekawe, wśród nich nie wystąpił ani jeden rzeczownik. Proszę sprawdzić, czy wszystkie są znane, gdyż bez znajomości wszystkich nie da się pisać, mówić ani czytać po niemiecku. Oto one:

Rodzajniki.

Najczęstszymi słowami są oczywiście rodzajniki. Najczęstsze rodzajniki i ich formy to :
der, die, das (oraz jego formy den, dem, des)
ein, eine (oraz jego formy einen, einer)

Przyimki

in = w
zu = do
von = od, z (kogo, czego) tworzy też dopełniacz
mit = z (kim, czym)
auf = na
an = przy, u, w
nach = po, za
für = dla
aus = z (kogo, czego)
durch = przez
bei = przy
um = o (godzinie), około, dookoła
über = nad
oraz ich formy ściągnięte im, zum, am.
Trzeba pamiętać , że :
- z Dativem łączą się: von, zu, mit , nach, aus, bei
- z Akkusativem łączą się: durch, für, um
- z kolei in, auf, an, über łączą się z Dativem, gdy oznaczają miejsce, a z Akkusativem - gdy oznaczają ruch.
Przyimki z rodzajnikami tworzą formy ściągnięte : zu + dem = zum, an + dem = am, in + dem = im itd.

Spójniki

und = i, oraz
dass = że
als = gdy, niż, jak
wie = jak
aber = ale
wenn = gdy, kiedy

Partykuła nicht = nie


Przysłówki

so = tak
auch = też, również
nur = tylko
noch = jeszcze

Zaimki

er = on
sie = ona, oni, one
es = ono, to
ich = ja
wir = my
Sie = pan , pani, państwo
sich = się
was = co

Czasowniki

sein = być (najczęstsze formy to : ist - jest, war - był, sein - być)
werden = stawać się (wird)
haben = mieć (hat)
Tworzą one też stronę bierną i czasy złożone.

Najbardziej popularne czasowniki niemieckie.

Najczęstsze czasowniki to:
sein = być
haben = mieć
werden = stawać się
können = móc
sagen = powiedzieć
müssen = musieć
sollen = powinien
geben = dać
wollen = chcieć
kommen = przychodzić
gehen = iść
machen = robić
stehen = stać
lassen = pozwolić, zostawić
sehen = widzieć
finden = znajdować
bleiben = pozostać
liegen = leżeć
zeigen = pokazywać
dürfen = móc
Zupełnie specjalną odmianę mają sein, haben, werden. W czasie teraźniejszym sein ma formy ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, się sind. Haben i werden mają nieregularną 2 i 3 osobę liczby pojedynczej : du hast, er hat, du wirst, er wird. Ich Perfekt to: ich bin gewesen, ich habe gehabt, ich bin geworden, a Präteritum : ich war, hatte, wurde.

Czasowniki modalne w tej grupie to : können, müssen, sollen, wollen, dürfen. W liczbie pojedynczej czasu teraźniejszego mają specjalne formy bez końcówki: ich / er kann, ich / er muss, ich / er will, ich / er soll, ich / er darf. W Präteritum tracą Umlaut : ich konnte, musste, sollte, wollte, durfte.

Regularne są : sagen, machen, zeigen.
Do nieregularnych należą geben, kommen, gehen, stehen, lassen, sehen, finden, bleiben, liegen. W czasie teraźniejszym nieregularności mają tylko geben (er gibt), lassen (er lässt). Natomiast ich Perfekt to : er hat gegeben, er ist gekommen, er ist gegangen, er hat gestanden, er hat gelassen, er hat gesehen, er hat gefunden, er ist geblieben, er hat gelegen.

Spis zagadnień gramatycznych

następna strona
http://Counterliczniki.com