Gramatyka niemiecka

Odmiana przymiotnika.

Przymiotnik w funkcji orzecznika jest nieodmienny: Der Tisch ist schwarz. Die Wand ist schwarz.

Przymiotnik w funkcji przydawki (czyli przed rzeczownikiem) jest odmienny. Jego odmiana zależy od wyrazów poprzedzających.


Rozróżniamy trzy odmiany przymiotnika w funkcji przydawki:
- odmianę słabą (po rodzajniku der oraz grupie zaimków dieser, jener, jeder, mancher, welcher, solcher, derselbe, derjenige, alle, beide) – końcówki -e i -en
- odmianę mocną (bez towarzyszącego rodzajnika lub zaimka) – końcówki -er, -e, -es, -em, -en
- odmianę mieszaną (po rodzajniku ein, zaimkach dzierżawczych mein, dein, sein, ihr, unser, euer, Ihr i wyrazie kein) – końcówki -er, -e, -es, -en.
Przymiotnik podlega też stopniowaniu.

Spis treści

poprzednia strona następna strona