Gramatyka niemiecka

Präsens Indikativ.

Jest to czas teraźniejszy. Odmiana:

SingularPlural
1machemachen
2machstmacht
3machtmachen

Czasowniki zakończone w bezokoliczniku na -ten, -den oraz -men, -nen poprzedzone spółgłoską zamiast -st i -t przyjmują końcówki -est i -et.

Czasowniki zakończone na -sen, -ßen, -zen, -xen przyjmują w 2 osobie liczby pojedynczej tylko -t: du tanzt.

Wiele czasowników nieregularnych ma w 2 i 3 os. liczby pojedynczej wymiany: e > i, a > ä, o > ö, au > äu. Odmiana sein, haben, werden, wollen, sollen, dürfen, können, müssen, mögen, wissen jest specyficzna.

Czasownik sein:

liczba pojedynczaliczba mnoga
1binsind
2bistseid
3istsind

Czasownik haben traci b w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej:

liczba pojedynczaliczba mnoga
1habehaben
2hasthabt
3hathaben

Również werden ma formy wyjątkowe w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej:

liczba pojedynczaliczba mnoga
1werdewerden
2wirstwerden
3wirdwerden

Dalsze 6 czasowników ma nieregularną formę bez końcówki z wymianą samogłoski w 1 i 3 osobie liczby pojedynczej. Wymiana samogłoski dotyczy całej liczby pojedynczej. Czasownik wollen.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1willwollen
2willstwollt
3willwollen

Czasownik dürfen.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1darfdürfen
2darfstdürft
3darfdürfen

Czasownik können

liczba pojedynczaliczba mnoga
1kannkönnen
2kannstkönnt
3kannkönnen

Czasownik müssen.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1mussmüssen
2musstmüsst
3mussmüssen

Czasownik mögen.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1magmögen
2magstmögt
3magmögen

Czasownik wissen.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1weißwissen
2weißtwisst
3weißwissen

Wreszcie sollen odmienia się podobnie, ale bez wymiany samogłoski.

Czasownik sollen.

liczba pojedynczaliczba mnoga
1sollsollen
2sollstsollt
3sollsollen

Wskazówki.

Proszę zauważyć, że:
1. 1 i 3 osoba liczby mnogiej jest identyczna z bezokolicznikiem. Jedyny wyjątek to sein.
2. Tylko kilka czasowników ma nieregularną 1 osobę liczby pojedynczej : sein – bin oraz wollen, sollen , dürfen, können, müssen, , mögen, wissen (will, soll, darf, kann, muss, mag, weiß). Czyli sein , wissen i czasowniki modalne.
3. Wymiana występuje tylko w 2 i 3 osobie liczby pojedynczej, i te formy często bywają nieregularne. Jeśli czasownik z wymianą kończy się na -den, zmienia je na -dt (wyjątek : werden > wird), na -ten – ma formę -t.
Wymiana a : ä cechuje : backen, blasen, braten (brät), fahren, fallen, fangen, graben, halten (hält), laden (lädt), lassen, laufen, messen, raten (rät), saufen, schlafen, schlagen, tragen, wachsen, waschen
e : ie : sehen, befehlen, empfehlen, geschehen, stehlen
e : i : bergen, bersten (birst), brechen, dreschen, essen (isst), fechten (ficht), flechten (flicht), fressen, geben, gelten (gilt), helfen, schelten (schilt), sprechen, stechen, sterben, treffen, treten (tritt), verderben, vergessen, werben, werden (wird), werfen, oraz ze skróceniem samogłoski nehmen (nimmt)
o : ö : stoßen.
Druga osoba występuje znacznie rzadziej, ale wspomnę, że w drugiej osobie czasowników z wymianą jest wtedy zakończenie : -dst (jeśli w 3 osobie jest -dt, laden > lädst) i -tst (jeśli jest tylko -t: brätst, hältst). Wyjątek to essen i bersten, mają formy : du isst, du birst.

Postaw czasowniki w 3 osobie czasu Präsens

machen - er macht
gehen - er
laufen - er
sein - er
kaufen - er
haben - er
müssen - er
können - er
wissen - er
sprechen - er
sagen - er
geben - er
wollen - er
kommen - er
finden - er
stehen - er
sehen - er
leben - er
heißen - er
sollen - er
denken - er
bleiben - er
liegen - er

Spis treści

poprzednia strona następna strona