Gramatyka niemiecka

Präteritum Indikativ.

Jest to czas przeszły opisów, opowiadań, używany głównie w języku pisanym. Jednak czasowników sein, haben i czasowników modalnych, a także wissen używa się znacznie częściej w Präteritum także w języku mówionym, dialogach, rozmowach.
Odmiana:

SingularPlural
1machtemachten
2machtestmachtet
3machtemachten

Czasowniki regularne tworzą go przez dodanie -te- do tematu. Czasowniki regularne zakończone w bezokoliczniku na -ten, -den oraz -men, -nen poprzedzone spółgłoską zamiast -te- przyjmują -ete-: ich arbeitete.

Czasowniki nieregularne tworzą Präteritum przez wymianę samogłoski, np. laufen:

SingularPlural
1liefliefen
2liefstlieft
3liefliefen

Warto tu odnotować, że pewna liczba najczęstszych czasowników zachowuje się inaczej:
sein zmienia się w war, haben – w hatte, werden – wurde.

Czasowniki modalne oraz wissen zmieniają samogłoskę, ale zachowują końcówkę -te:
können – konnte, dürfen – durfte, mögen – mochte, müssen – musste, wissen – wusste.
Regularnie Präteritum tworzą wollen i sollen.

Podobnie czasowniki : bringen, denken, nennen, kennen, brennen, senden, wenden:
bringen – brachte, denken – dachte, nennen - nannte, kennen - kannte, brennen - brannte, senden – sandte, wenden – wandte.

Więcej niż samogłoskę zmieniają:
gehen – ging, stehen – stand , ziehen – zog, tun – tat, sitzen – saß.

Najczęstsze wymiany samogłosek czasowników nieregularnych:
e : a : geben, sehen, nehmen, sprechen, gelten, treffen, lesen, helfen, vergessen, sterben
ei : ie: bleiben, schreiben, scheinen
ei : i znacznie rzadziej : streiten, reiten
a : ie : lassen, halten, fallen
a : u : fahren, tragen
au : ie : laufen
i : a : finden, beginnen, gewinnen
ie : a : liegen, heißen
ie : o : schließen, bieten
o : a : kommen


Ćwiczenie : Postaw czasowniki w 3 osobie czasu Präteritum
machen - er macht
gehen - er
laufen - er
sein - er
kaufen - er
haben - er
müssen - er
können - er
wissen - er
sprechen - er
sagen - er
geben - er
wollen - er
kommen - er
finden - er
stehen - er
sehen - er
leben - er
heißen - er
sollen - er
denken - er
bleiben - er
liegen - er

Spis treści

poprzednia strona następna strona