GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Liczebnik

liczbaliczebnik głównyliczebnik porządkowy
0cero
1uno, unaprimero
2dossegundo
3trestercero
4cuatrocuarto
5cincoquinto
6seissexto
7sieteséptimo
8ochooctavo
9nuevenoveno, nono
10diezdécimo
11onceundécimo
12doceduodécimo
13trecedecimotercio
14catorcedecimocuarto
15quincedecimoquinto
16dieciséisdecimosexto
17diecisietedecimoséptimo
18dieciochodecimooctavo
19diecinuevedecimonono
20veintevigésimo
21veintiunovigésimo primero
22veintidósvigésimo segundo
29veintinuevevigésimo noveno
30treintatrigésimo
31treinta y unotrigésimo primero
38treinta y dostrigésimo segundo
40cuarentacuadragésimo
50cincuentaquincuagésimo
60sesentasexagésimo
70setentaseptuagésimo
80ochentaoctogésimo
90noventanonagésimo
100ciento, ciencentésimo
200doscientos
300trescientos
400cuatrocientos
500quinientos
600seiscientos
700setecientos
800ochocientos
900nuevecientos
1000milmilésimo
1900mil nuevecientos
2000dos mil
3000tres mil
100000cien mil

Spis treści

poprzednia strona następna strona