GRAMATYKA HISZPAŃSKA

Liczba

Rzeczowniki zakończone na samogłoskę tworzą liczbę mnogą przez dodanie -s: caballo - caballos, pantalla - pantallas, clase - clases.

Rzeczowniki zakończone na spółgłoski, na -y, a także na akcentowane samogłoski -í, -ú, niekiedy też -á tworzą liczbę mnogą przez dodanie -es: buey - bueyes, poder - poderes, jabalí - jabalíes. Końcowe -z zmienia się na -ces: pez - peces, nuez - nueces. Końcowe -c daje -ques, a -g daje -gues, zigzag - zigzagues.

W liczbie mnogiej nie zmieniają się rzeczowniki wielosylabowe, zakończone na -s i nieakcentowane na ostatniej sylabie: crisis - crisis, ale: mes - meses, país - países.

Sylaba akcentowana w liczbie mnogiej nie zmienia się, toteż w wypadku wyrazów na -s i -n zgodnie z zasadami ortografii (akcent) może się zmienić akcent graficzny: jardín - jardines, origen - orígenes, inglés - ingleses. Jeśli przed -s, -n samogłoska ma akcent graficzny, akcent ten w liczbie mnogiej znika. Szczególnie dużą grupę takich rzeczowników stanowią rzeczowniki na -ón: conversación - conversaciones, camarón - camarones, sillón - sillones.

W wypadku rzeczowników złożonych sytuacja jest dość skomplikowana, najczęściej jednak podlegają tym samym regułom, co rzeczowniki niezłożone.

Liczba mnoga rzeczowników - ćwiczenia.

Postaw rzeczownik z rodzajnikiem w liczbie mnogiej.

la casa las casas
el hombre
la hermana
la nación
el inglés
la mano
el buque
el cantador
la pez
la vez
el zigzag
el cinturón
el francés
el mes

Spis treści

poprzednia strona następna strona